Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Αποιεροποίηση / De-sacredness

From Collin Cleary's book "Summoning the Gods"

Εν τω μεταξύ, τι απέγινε  η σχέση του ανθρώπου με τη φύση;  Ο Μονοθεϊσμός απομυζεί όλα το μυστήριο της φύσης και το εγχέει στον θεό, που αποτελεί την "εξήγηση" για τη φύση.
Ενώ ο πολυθεϊσμός,  μέσα από τη λατρεία πολλών Θεών, καταφάσκει τη ζωή και το μυστήριο του κόσμου σε όλη την πολυπλοκότητά τους, ο μονοθεϊσμός ανακηρύσσει τον κόσμο να είναι ένα απλό τεχνούργημα, το παράγωγο των αποφάσεων του θεού, και έτσι τον καθιστά ζωντανό και μυστηριώδη όσο περίπου μία πινέζα.
Η μετάβαση από τον πολυθεϊσμό στον μονοθεϊσμό είναι η "απο-θεών-ποίηση" των διαφόρων πτυχών του κόσμου.

Από το βιβλίο του Collin Cleary του "Summoning the Gods"


Meanwhile, what has become of man's relationship to nature? Monotheism sucks all the mystery out of nature and injects it into God, who is the "explanation" for nature.
While polytheism, through the worship of many Gods, affirms the life and mystery of the world in all its complexity , monotheism declares the world to be a mere artifact, the product of god's making, and thus about as living and mysterious as a thumbtack.
The transition from polytheism to monotheism is the "degodding" of the different aspects of the world.

From Collin Cleary's book "Summoning the Gods"
Δεν υπάρχουν σχόλια: