Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

Value Life as it is / Τιμώντας τη ζωή για αυτό που είναι


Μan , is standing facing each moment mortality .
At the same time, is standing face to face with eternity .
The sense of futility can easily overwhelm him.
The will of life may be lost, where experiential

understanding of the sanctity fades away or is not at all.Perhaps, perhaps I think, it matters not the "how" you live or “where” will come the departure.
But how one has lived and why he did so.

Although according to some, even if does not return again, he will be responsible for a better or worse world that part of it will have created for others.
If again there is a returning to fulfill the path of the soul, one will face himself in whatever form left him before in that part of the world made more beautiful or nastier made also by his own deeds.
The important thing is not to fear the consequences for everything, because fear is the means of hypocrisy, but to understand them deeply, as understanding, is the mean for man’s achieving each objective scope.
....................................................................................................
Ο άνθρωπος, στέκεται αντιμέτωπος κάθε στιγμή με τη θνητότητα.
Ταυτόχρονα, στέκεται αντιμέτωπος με την αιωνιότητα.
Η αίσθηση της ματαιότητας μπορεί εύκολα να τον κατακλύσει.
Η θέληση της ζωής μπορεί και να χάνεται όπου η βιωματική
κατανόηση της Ιερότητας υποχωρεί ή δεν υπάρχει καθόλου.

Ίσως, ίσως σκέφτομαι, δεν έχει σημασία, το «πόσο» θα ζήσει, ούτε το που θα έλθει η στιγμή της αποχώρησης.
Αλλά το πώς έζησε και το γιατί το έπραξε.
Αν συμφώνως με κάποιους, δεν επιστρέψει ξανά, θα είναι υπεύθυνος για έναν καλύτερο ή χειρότερο κόσμο που μέρος του θα έχει δημιουργήσει για τους υπόλοιπους,
αν πάλι επιστρέψει να εκπληρώσει της ψυχής τη διαδρομή, θα αντιμετωπίσει τον εαυτό του σε όποια μορφή τον άφησε πριν στο τμήμα του κόσμου που έκανε ομορφότερο ή πιο δυσάρεστο.
Το σημαντικό, δεν είναι να φοβηθεί τις συνέπειες για το κάθε τι, γιατί ο φόβος είναι το μέσον της υποκρισίας, αλλά να τις κατανοεί βαθειά, γιατί η κατανόηση είναι το μέσον για την επίτευξη κάθε σκοπού.Δεν υπάρχουν σχόλια: