Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Horns Ablaze!

 Δεν αποτελεί μία φαντασίωση, δεν γίνεται να παραμείνει απλώς ως οραματισμός.
Εναπόκειται σε εμάς. Ας ξεχάσουμε τα "κοινωνικά δίκτυα", και ας δημιουργήσουμε παντού ολόγυρά μας.
Να διασκορπιστούμε ως σπόροι στον άνεμο. Στην εποχή των απολύτων αλλαγών, τη θύελλας και των καταιγισμών, ΜΠΟΡΟΥΜΕ να αναπτυχθούμε, μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε!
Το Ιερό είναι το μέτρο, και το Φυσικό το Όριο.
Όρθιοι και ανίκητοι!

It is not a fantasy, it cannot remain just a vision.
It is up to us. Forget about the F/B and create it everywhere around you.
Let us spread around like the seeds in the wind. On this era of total changes, of rain and thunder, we CAN grow and make it happen!
The Sacred is the measure, and the Natural the limit.
Horns Ablaze!


Δεν υπάρχουν σχόλια: